Kategorie

Zanieczyszczenia wody

WODA WOKÓŁ NAS
Woda nieodłącznie kojarzy się z życiem, z istnieniem. Nie sposób przecenić jej wartości. Jest niezbędna do regulacji temperatury naszego ciała, bez niej nie byłby możliwy przepływ substancji odżywczych czy soli mineralnych. Zbyt mała ilość wody dostarczana do naszego organizmu każdego dnia może powodować m.in. bóle głowy, kręgosłupa, bóle stawów, ogólne złe samopoczucie, chroniczne zmęczenie.

Woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji na ziemi. Oceany, morza, rzeki, jeziora i stawy stanowią przeszło 70% powierzchni naszego globu. Czysta woda to jednocześnie najbardziej naturalna substancja dla naszego organizmu, nie zawierająca tłuszczu, kofeiny czy cukru, w idealny sposób uzupełniająca niedobory płynów, podtrzymująca dzięki temu wszystkie jego funkcje.

Niestety zdecydowana większość dostępnej wody na ziemi, to woda słona, której nie możemy bezpośrednio wykorzystywać. Stanowi ona ok. 97,5% całej hydrosfery. Woda słodka to niewiele ponad 2,5%, z czego zdecydowana większość wody słodkiej umiejscowiona jest w lodowcach, a więc jest dla nas również niedostępna. Zaledwie 0,4% zasobów wód słodkich występujących na ziemi, to woda, którą człowiek może bezpośrednio użytkować.

Niepokój budzi zarówno ilość dostępnej wody pitnej, zmniejszająca się z każdym rokiem, jak i jakość tej cennej substancji, bez której trudno wyobrazić sobie życie na ziemi. Czysta woda, występująca w nieograniczonej ilości, to na świecie zdecydowanie towar deficytowy.

ZANIECZYSZCZENIA WODY PITNEJ

O zanieczyszczeniu wody mówimy wtedy, gdy w jej składzie występują substancje chemiczne, bakterie oraz mikroorganizmy, które w sposób naturalny w zwiększonej ilości nie powinny się w niej znajdować.

O jakości wody świadczą odpowiednie właściwości fizyczne, do których należą mętność, przezroczystość, smak, barwa, zapach, temperatura, właściwości chemiczne (przede wszystkim twardość wody), jak również właściwości bakteriologiczne, czyli obecność różnego rodzaju bakterii chorobotwórczych, wywołujących na przykład czerwonkę, cholerę czy tyfus.
Bezpośrednią przyczyną zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych wody jest odprowadzanie do niej różnego rodzaju substancji szkodliwych – nieorganicznych (występujących zarówno w stanie ciekłym, gazowym, jak i stałym), organicznych, radioaktywnych, jak również ciepła (tzw. zanieczyszczenia termiczne).

Zanieczyszczenia wody najogólniej możemy podzielić na naturalne i sztuczne.
Naturalnie zanieczyszczona woda, to woda z domieszkami soli, substancji organicznych, drobnoustrojów, różnego rodzaju gazów. Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego to efekt obumierania organizmów roślinnych oraz zwierzęcych, jak również wynik wypłukiwania do wody różnego rodzaju substancji ze skał i gleby.

Zanieczyszczenia sztuczne to substancje pochodzące z przemysłu, miast oraz rolnictwa, czyli będące
skutkiem szeroko pojętej działalności człowieka (tzw. zanieczyszczenia antropologiczne).

Bezpośrednią przyczyną istnienia coraz większej ilości miast, czyli skupisk ludzkich oraz obszarów przemysłowych, jest dostawanie się do wody ogromnej ilości substancji szkodliwych. Aktualnie głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki pochodzące z obszarów miejskich, tzw. ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe.

Ścieki komunalne zawierają m. in. detergenty, czyli środki czyszczące używane w gospodarstwach domowych, fekalia, stanowiące niezwykle groźne źródło mikroorganizmów chorobotwórczych, odpady ze szpitali, odpady z zakładów przemysłowych, zawierające metale ciężkie, takie jak ołów czy rtęć. Bardzo niebezpieczne są również składowiska odpadów komunalnych, czyli wysypiska śmieci. Substancje te w prosty sposób przenikają do naszych organizmów, powodując uszkodzenia narządów wewnętrznych, układu krwionośnego, nerwowego, kostnego.

Ścieki przemysłowe są z kolei bogate w sole metali ciężkich, związki azotu i siarki. Duże ilości zasolonych wód kopalnianych dostarcza do wody gruntowej przemysł wydobywczy. Substancje szkodliwe powstają w procesie wydobywania surowców, m. in. w trakcie schładzania urządzeń, destylacji, filtracji. Skład zanieczyszczeń przemysłowych jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności, np. garbarnia w procesie produkcji wytwarza związki chromu, wapnia, chlorki, siarczki, związki azotu, tłuszcze oraz inne substancje organiczne.

Bardzo istotny problem dla naszego środowiska naturalnego, w tym dla dostępnych zasobów wodnych, stanowią również efekty działalności rolniczej. Do wód powierzchniowych i gruntowych przedostają się stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i organiczne, czyli substancje służące do zwalczania szkodników oraz środki ochrony roślin, zanieczyszczając tym samym dostępną wodę pitną.
Na jakość wody ma również wpływ sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych. Bliskość dróg i autostrad wpływa na występowanie w wodzie zwiększonych ilości tlenków azotu, związków ołowiu i węglowodorów. Do wody przedostają się również zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, występujące w głównej mierze na terenach mocno zurbanizowanych.

Biorąc pod uwagę źródła zanieczyszczeń, zanieczyszczenia wody można z kolei podzielić na:
 • źródła punktowe – do których zaliczają się różnego rodzaju ścieki, wywodzące się przede wszystkim z zakładów przemysłowych i terenów miejskich, które w sposób zorganizowany, poprzez systemy kanalizacyjne trafiają do wód,
 • zanieczyszczenia obszarowe lub powierzchniowe – czyli zanieczyszczenia, które na skutek opadów atmosferycznych spłukiwane są do wód z obszarów rolniczych i leśnych oraz z terenów zurbanizowanych, które nie posiadają odpowiednich systemów kanalizacyjnych,
 • zanieczyszczenia ze źródeł pasmowych lub liniowych – czyli zanieczyszczenia pochodzące ze szlaków komunikacyjnych, spłukiwane z dróg i autostrad wraz z opadami atmosferycznymi oraz zanieczyszczenia mające swe źródła w gazociągach, rurociągach oraz kanałach ściekowych.

Mówiąc o zanieczyszczeniu wody nie sposób nie wspomnieć o zjawisku eutrofizacji, które jest w równej mierze przyczyną, co skutkiem zanieczyszczenia wody. Eutrofizacja polega na nagromadzeniu się w zbiornikach wodnych dużej ilości pierwiastków biogennych, do których należy m. in. fosfor i azot. Pierwiastki te dostają się do wody na skutek odprowadzania do niej nieoczyszczonych ścieków.

Duża ilość składników odżywczych w zbiorniku wodnych powoduje zwiększone namnażanie się mikroorganizmów. Efektem tego zjawiska jest tzw. zakwit wody. Zwiększona ilość mikroorganizmów skutkuje z kolei zwiększonych zapotrzebowaniem na tlen. W zbiorniku wodnym zaczyna często brakować tlenu. Organizmy żywe, tlenowe, zaczynają ginąć, a w ich miejsce powstają organizmy beztlenowe, glony, bakterie, głównie sinice. Tlen, występujący w niewielkiej ilości, jest dodatkowo wykorzystywany do rozkładu martwych organizmów. Woda zmienia swoją barwę, zapach, staje się mętna. Obecność bakterii chorobotwórczych może prowadzić do zatruć pokarmowych. Niektóre gatunki sinic wydzielają toksyny, które mogą m. in. powodować uczulenia. Woda w takim zbiorniku wodnym kategorycznie nie nadaje się do spożycia. Niezbędne są tu filtry do wody, które przywrócą odpowiednią jakość wodzie znajdującej się w zbiorniku wodnym. Uzdatnianie wody pitnej, w świetle powyższych informacji, powinno być celem nadrzędnym władz państwowych oraz całego społeczeństwa.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY PITNEJ


Woda pitna musi spełniać określone wymagania mikrobiologiczne (sanitarne), organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne. Poszczególne państwa na świecie, w tym Polska, określają normy jakim musi odpowiadać woda, aby mogła zostać oddana do spożycia przez ludność. Pomocą w tym zakresie służy również Światowa Organizacja Zdrowia (WTO) oraz Unia Europejska, które są autorami różnego rodzaju aktów prawnych, określających w sposób bardzo szczegółowy jakie kryteria musi spełniać woda pitna.

W Polsce takim dokumentem jest m. in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417) oraz przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 NR 72 poz. 747).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, aby woda mogła zostać dopuszczona do spożycia, nie może zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia oraz substancji, które wskazywałyby na jej zanieczyszczenie.

Niestety w związku z ciągłym brakiem środków finansowych na rozwój technologii służących uzdatnianiu wody, w sytuacji zwiększającego się z każdym rokiem zanieczyszczenia wody, dopuszczalne normy jakości, jakim powinna odpowiadać woda pitna, są podnoszone i tym samym udaje się te normy spełniać. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że każdy człowiek reaguje inaczej na substancje znajdujące się w wodzie. W każdej populacji występuje pewna grupa osób szczególnie wrażliwych czy też chorych, dla których substancje znajdujące się w wodzie teoretycznie w ilościach nie przekraczających dopuszczalnych norm, mogą również zagrażać ich życiu i zdrowiu.
Aby uznać wodę za w pełni bezpieczną, należałoby tak dopasować normy jakości, żeby woda mogła być spożywana przez każdego człowieka, przez całe jego życie, ze szczególnym uwzględnieniem małego człowieka, jakim jest dziecko. Osiągniecie tego celu w 100% za pomocą odpowiednich normatywów jest niewykonalne, stąd konieczność wzięcia odpowiedzialności również na własne barki. Filtry do wody we własnym mieszkaniu czy domu, to gwarancja bezpiecznej i zdrowej przyszłości dla całej rodziny. Bardzo dobrym i prostym sposobem na uzdatnianie wody pitnej jest odwrócona osmoza. Odwrócona osmoza, to system filtracji wody możliwy do zamontowania w każdej kuchni, nawet o niewielkich gabarytach.

Niezwykle trafne wydaje się stwierdzenie, że człowiek jest taki, jaka woda, którą spożywa.
O bezpieczeństwie sanitarnym spożywanej wody świadczy brak obecności bakterii chorobotwórczych. Według norm polskich i norm Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) woda przeznaczona do spożycia nie powinna zawierać bakterii z grupy coli, w tym Escherichia coli, bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) oraz bakterii z grupy Enterokoków. Wymienione powyżej bakterie występują w wodach zanieczyszczanych fekaliami i są niezwykle groźne dla zdrowia człowieka.
Poza bakteriami kałowymi, mając na uwadze bezpieczeństwo sanitarne, ustala się również ogólną liczbę bakterii. W 100 ml wody nadającej się do spożycia nie powinno być nawet jednej komórki bakterii chorobotwórczej. Jest z kolei dopuszczalna pewna ilość bakterii niegroźnych dla człowieka, które towarzyszą mu w jego codziennej egzystencji.

Wskaźniki fizykochemiczne określają z kolei zawartość różnego rodzaju substancji chemicznych w wodzie. Woda zanieczyszczona substancjami chemicznymi stanowi zupełnie inne ryzyko dla zdrowia człowieka niż woda zanieczyszczona bakteriami chorobotwórczymi. Prawdopodobieństwo wystąpienia zatrucia czy też choroby z powodu jednej pojedynczej substancji chemicznej znajdującej się w wodzie jest niewielkie, co niestety nie oznacza, że drobne ilości substancji chemicznych w wodzie nie oddziałują niekorzystnie na nasze organizmy, wręcz przeciwnie. Wiele substancji chemicznych, występujących w wodzie teoretycznie w dopuszczalnych stężeniach, według normatywów polskich i światowych, może wywołać i wywołuje negatywne skutki dla zdrowia dopiero po wielu latach. Niezwykle groźne są te substancje, które wykazują zdolności kumulowania się w naszych organizmach oraz te, które posiadają właściwości rakotwórcze.

Substancje chemiczne znajdujące się wodach możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:
 • Substancje nieorganiczne (mineralne) – mogące występować w sposób naturalny. Jeśli występują w dużych stężeniach, bądź działają na nasze organizmy w sposób ciągły, mogą prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, krwionośnego, układu kostnego czy skóry.
 • Substancje organiczne (syntetyczne) – produkowane przez człowieka, mające bardzo niekorzystne działanie na naszą krew czy układ nerwowy. W większości niestety rakotwórcze. Woda pitna nie może ich zawierać w ogóle.

W wodach znajduje się około 2 tysięcy różnego rodzaju substancji chemicznych, z których około 700 odnaleziono w wodzie pitnej, czyli spożywanej przez człowieka. Przeszło 600 z nich stanowią substancje organiczne, które nie posiadają żadnych rozpoznanych pozytywnych właściwości dla organizmu człowieka. Co więcej, niektóre substancje organiczne uznane są za rakotwórcze, część posiada działanie mutagenne.

Biorąc pod uwagę znaczenie substancji chemicznych dla naszego zdrowia związki te możemy podzielić na:

 • Substancje bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia (trujące) – metale ciężkie (m. in. rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel), trucizny – czyli związki odznaczające się niezwykłą toksycznością, zdolnością kumulacji w organizmie m. in. w kościach, nerkach czy mózgu.
 • Substancje bezpośrednio dla zdrowia nieszkodliwe, ale niepożądane w wodzie, takie jak żelazo, mangan, cynk, miedź. Dodatkowo do tej grupy substancji możemy zaliczyć związki azotowe, chlorki, utlenialność, twardość.

 • Substancje pożądane lub pożądane do określonego poziomu – na przykład związku fluoru i jodu.

Poza odpowiednimi właściwościami bakteriologicznymi i fizykochemicznymi, woda musi posiadać również określone właściwości organoleptyczne, tj. zapach, smak, barwę (wygląd). Woda zabarwiona czy też woda mętna, albo posiadająca nieprzyjemny zapach i smak, nie będzie przez nas w sposób komfortowy użytkowana i filtry do wody powinny bez wątpienia znaleźć tu swoje miejsce. Niestety brak ujemnych właściwości organoleptycznych nie oznacza, że woda jest bezpieczna do spożycia.
Na właściwości organoleptyczne wody mają wpływ m. in. żelazo, mangan czy chlor, używany do dezynfekcji wody.

Woda pochodząca ze studni głębinowej często wykazuje podwyższoną zawartość żelaza i manganu. Zażelazienie wody przejawia się zmianą koloru wody na żółty oraz metalicznym posmakiem i zapachem. Choć nie zawsze, bywa, że woda z nadmiarem żelaza jest przezroczysta. Zmieniony kolor w szklance wody pojawia się dopiero po pewnym czasie, jak żelazo się utleni.

Na podwyższony poziom żelaza w wodzie często ma wpływ rodzaj podłoża, ale również może być on związany z przepływem wody przez stare stalowe instalacje. W rurach stalowych, użytkowanych przez lata, odkładają się m. in. związki żelaza, co ma bezpośredni wpływ na obniżoną jakość wody. Taka woda wymaga zastosowania odpowiednich filtrów do wody.

Żelazo i mangan mają duże znaczenie w metabolizmie człowieka, jednak występujące w nadmiarze powodują stany chorobowe. Za duża ilość żelaza w organizmie prowadzi do choroby Kashin – Becka, czyli zmian kostno – stawowych i zaburzeń wzrostu. Z kolei nadmiar manganu może doprowadzić do zaburzeń w metabolizmie innych pierwiastków, np. żelaza, przyczyniając się do zahamowania produkcji hemoglobiny. Mangan ma również działanie neurotoksyczne i rakotwórcze. W sytuacji podwyższonej zawartości manganu, zarówno pod wpływem bakterii, jak i różnego rodzaju substancji utleniających używanych do dezynfekcji wody, powstają ciemnobrunatne tlenki manganu, zmieniające barwę wody.

Badania naukowe dowodzą, że dzieci narażone na wysokie stężenia manganu wykazują niższy potencjał intelektualny, ze względu na to, że mangan w nadmiarze może być toksyczny dla tkanki nerwowej, niezwykłe delikatnej u dzieci.

Zwiększone stężenia tych pierwiastków prowadzą również do strat hydraulicznych i energetycznych, z powodu wytrącania się osadów na armaturze i w rurociągach.

Chlor dezynfekuje wodę i w ten sposób zapobiega jej wtórnemu zanieczyszczeniu, które może występować w przypadku użytkowania starych rur, w których rozwijają się bakterie. Woda opuszczająca stację uzdatniania jest czysta, jednak aby taka pozostała musi zostać zabezpieczona poprzez ponowne chlorowanie.

Niestety chlor ma negatywny wpływ na walory smakowe i zapachowe wody, ale nie tylko. Niezwykle niebezpieczne są produkty uboczne, które powstają w procesie dezynfekcji. Są to związki o właściwościach mutagennych i rakotwórczych.

W wodzie można odnaleźć następujące substancje, stanowiące istotne zagrożenie zdrowotne dla ludzi:
 • bromiany,
 • bromodichlorometany,
 • chloraminy,
 • chlorany,
 • chloryny
 • chlorofenole
 • formaldehyd
 • tetrachlorometan,
 • trichlorometan,
 • THM.

Rodzaj tych związków, ich stężenie oraz toksyczność są uzależnione m. in. od składu wody i rodzaju zastosowanego utleniacza.

Chlor i jego trujące związki przyczyniają się do powstawania alergii dróg oddechowych oraz alergii pokarmowych. Niszcząc strukturę śluzówek, alergen bez problemu może wniknąć w głąb skóry, co powoduje napady kaszlu, astmy, katar.

Chlor występujący w wodzie wodociągowej może również powodować raka odbytnicy, raka pęcherza moczowego, nowotwory żołądka, piersi, dwunastnicy, marskość wątroby, guzy wątroby, zapalenie skóry, obniżenie dostępności jodu.

Odpowiednia twardość wody również decyduje o jej jakości i komforcie użytkowania. Twardość wody do picia wg norm polskich wynosi 60-500 mg CaCO3/dm3 i dzieli się następująco:

 • bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3
 • miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
 • średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
 • twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
 • bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3
Woda bardzo twarda to kłopot z utrzymaniem w czystości urządzeń sanitarnych i armatury łazienkowej. Woda twarda to również sucha, a wręcz szorstka skóra i przesuszone włosy. Wysoka twardość wody wpływa również niekorzystnie na działanie środków piorących (mniejsza skuteczność prania) oraz wpływa ujemnie na stan techniczny pralek czy zmywarek.

Woda to my, dlatego uzdatnianie wody pitnej powinno w dzisiejszych czasach być standardem w każdym polskim domu. Filtry do wody, m. in. odwrócona osmoza, są w tym względzie bezkonkurencyjne, usuwają z wody wszelkie substancje niekorzystne. Sprawiają, że woda po oczyszczeniu może być bezpośrednio spożywana, bez konieczności jej wcześniejszego zagotowywania.

WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA WODY SUBSTACJAMI CHEMICZNYMI NA ZDROWIE CZŁOWIEKA


Metale ciężkie to jedno z najgroźniejszych, niestety niewidocznych, niebezpieczeństw znajdujących się w wodzie pitnej. Do grupy metali ciężkich zalicza się m. in.: Ołów – to najczęściej występujący i jednocześnie jeden z najbardziej szkodliwych metali ciężkich w wodzie. Dostaje się do niej m. in. wraz ze ściekami pochodzącymi z przemysłu, z emisji spalin samochodowych, ale również z rur wodociągowych wykonanych z ołowiu, czy też z rur z polichlorku winylu, jeżeli do jego stabilizacji wykorzystywany był ołów. Takimi rurami niestety w dalszym ciągu woda płynie do naszych mieszkań. Ołów ma szerokie zastosowanie w przemyśle, m. in. do produkcji lakierów, farb, tworzyw sztucznych.

Jest pierwiastkiem toksycznym, który posiada właściwości kumulowania się w naszych organizmach, w głównej mierze w kościach, ale również w nerkach, wątrobie czy zębach. Skutkuje ogólnym osłabieniem organizmu, anemią. Szczególnie szkodliwie oddziałuje na dzieci, powodując u nich zaburzenia w rozwoju umysłowym, kłopoty ze słuchem i motoryką.

Organizm narażony na zwiększone dawki ołowiu może ulec ciężkiemu zatruciu, które określa się ołowicą, często prowadzącą do śmierci. Na skutek przedawkowania ołowiu następują nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym, dochodzi do uszkodzenia nerek, wątroby, mózgu, układu naczyniowego, kostnego.

Rtęć – należy do bardzo toksycznych metali ciężkich. Występuje w środowisku w sposób naturalny jako składnik niektórych skał, a w związku z tym występuje w glebie, powietrzu i wodzie, ale nie jest pierwiastkiem niezbędnym do życia. Do wód w zdecydowanej większości dostaje się wraz ze ściekami przemysłowymi, ma bowiem zastosowanie m. in. w przemyśle farmaceutycznym, petrochemicznym, używana jest również przy produkcji pestycydów.

Posiada zdolność kumulowania się w organizmie ludzkim. Szczególnie niebezpieczna jest w postaci związków metylortęciowych. Wdychane przez nas opary rtęci odkładają się w mózgu, w konsekwencji prowadząc do osłabienia pamięci, różnego rodzaju zaburzeń mowy, w tym jąkania, a ostatecznie doprowadzając do otępienia umysłowego. Innymi objawami zatrucia rtęcią są: bezsenność, pobudzenie czy zapalenie dziąseł. Najczęściej występującymi objawami zatrucia metylortęcią są: zaburzenia wzroku, słuchy, ataksja, parestezja. Efekty zatrucia są niestety w większości przypadków nieodwracalne.

Chrom – który może występować w połączeniach trójwartościowych i sześciowartościowych. Chrom trójwartościowy jest rzadko spotykany, niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu i praktycznie nietoksyczny. Chrom sześciowartościowy ma silnie toksyczne i rakotwórcze właściwości i jego dopuszczalna dawka jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Do wody chrom dostaje się wraz ze ściekami przemysłowymi. Wytwarzają go m. in. garbarnie i przemysł chemiczny. Chrom może również przenikać do wody z chromowanych elementów występujących w naszych kranach.

Arsen – jego toksyczność jest uzależniona od połączenia chemicznego, w którym występuje. Również obecność w naszej diecie określonych pierwiastków może wzmagać lub osłabiać jego działanie. Do wody dostaje się głównie z zanieczyszczeń powstałych na terenach uprzemysłowionych. Zatrucie arsenem uszkadza centralny układ nerwowy, ma również niekorzystny wpływ na układ pokarmowy, skórę oraz układ oddechowy. Chroniczne zatrucie objawia się osłabieniem mięśniowym, nudnościami, zmianami chorobowymi skóry, zapaleniem błon śluzowych gardła, nosa, oczu, utratą apetytu. Zbyt duża ilość arsenu w organizmie może prowadzić także do powstawania złośliwych nowotworów, a w konsekwencji do śmierci.

FITRY DO WODY SPOSOBEM NA DŁUGIE SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

Jeśli zastanowimy się nad tym ile wody spożywamy dziennie, miesięcznie czy też w ciągu roku, zagrożenie spowodowane obecnością metali ciężkich staje się bardzo realne. Stąd wynika absolutna konieczność stosowania rozmaitych zabiegów, wykorzystywania odpowiednich urządzeń, mających za zadanie uzdatnianie wody do celów spożywczych.

Woda wokół nas to nie tylko szklanka ciepłej wody z miodem i cytryną rano, czy filiżanka kawy lub herbaty, ale również woda służąca do przygotowania różnego rodzaju posiłków dla naszych najbliższych.

Równie wielkie znaczenie ma woda, w której się kąpiemy, ponieważ niebezpieczne substancje, np. chlor, wnikają do naszego organizmu również za pośrednictwem porów skóry. Problem z czystą wodą do kąpieli idealnie rozwiązują systemy filtrowania wody, które można zastosować w domach jednorodzinnych, aktualnie bardzo popularne. Pozwalają one przede wszystkim utrzymać nasze zdrowie pod kontrolą, a przy okazji dbają o dobry stan techniczny domowych urządzeń (pralka, żelazko, czajnik) oraz domowych instalacji (ogrzewanie podłogowe, kaloryfery) i innych sprzętów, np. armatury w łazienkach, co jest równie istotne dla naszej spokojnej i ekonomicznej egzystencji.

Należy pamiętać, że wśród metali ciężkich znajdują się również mikroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju ludzkiego organizmu. Niemniej, aby miały właściwy, pozytywny, wpływ na nasze zdrowie i życie, nie mogą występować w nadmiarze.

Żeby w pełni skutecznie usunąć szkodliwe metale ciężkie z wody pitnej warto sięgnąć po filtry odwróconej osmozy. Wielkość porów membrany osmotycznej, będącej sercem systemu filtracyjnego, odpowiada wielkości cząsteczki wody, dzięki czemu filtry odwróconej osmozy w sposób niezwykle skuteczny, i przy tym tani, pozwalają na uzyskanie wysokogatunkowej wody do spożycia. Filtry do wody w naszym domu czy biurze, to luksus, na który naprawdę warto sobie pozwolić. Skutki spożywania zanieczyszczonej wody będziemy w stanie ocenić niestety dopiero po latach, wówczas będzie już za późno. Uzdatnianie wody pitnej – jestem na TAK!

Zespół Redakcyjny Sklepu Internetowego www.SwiatFiltrów.com.pl


Zabrania się kopiowania wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.SwiatFiltrow.com.pl!!


Strona głównaStrona główna